Algemene voorwaarden

De eigenaar van de website e-residence.com is e-residence.com OÜ. (het bedrijf is gevestigd in Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6, 10111).

Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden wordt deze "Overeenkomst" aangegaan tussen de gebruiker van de website, hierna te noemen de "Klant" en de eigenaar van de website, hierna te noemen de "Dienstverlener". Opdrachtgever en Dienstverlener ook afzonderlijk aangeduid als een "Partij" en gezamenlijk aangeduid als de "Partijen".

Iedereen die zich registreert en zich aanmeldt voor diensten die via de website op https://e-residence.com/ worden aangeboden, wordt geacht op de hoogte te zijn van de gebruiks- en verwerkingsvoorwaarden van persoonsgegevens en deze daarom te aanvaarden.

1. DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de aangegeven betekenis:

 • "Website" – is de website die toegankelijk is via de volgende link: e-residence.com
 • "Overeenkomst" betekent deze Service- en Adviesovereenkomst
 • "Startdatum" betekent de dag van aanvaarding van deze Overeenkomst
 • "Bedrijf" betekent het bedrijf dat de Klant in Portugal zal oprichten

Platform – betekent de website waarop de Dienst beschikbaar is. Het is eigendom van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost door e-residence.com

2. VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER

2.1. Dienstverlener zal de diensten (de "Diensten") leveren zoals gedefinieerd en beschreven in paragraaf 4.

2.2. Dienstverlener verbindt zich ertoe om gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst regelmatig met de klant te communiceren.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

3.1. Opdrachtgever verplicht zich om voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de Dienstverlening tijdig gebruik te maken van alle benodigde documenten, input en informatie die door Dienstverlener worden gevraagd.

3.2. Identiteitsdocumenten van de klant moeten voldoen aan de vereisten, geldig zijn, moeten uw handtekening bevatten, zonder deze kunnen uw documenten niet worden gecertificeerd en kan het proces niet worden gestart.

4. DIENSTEN EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN

4.1.Oprichting van de vennootschap

4.1.1. De Initiële Werkingssfeer van de Overeenkomst is dat de Dienstverlener de Klant adviesdiensten verleent voor de oprichting van zijn vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Portugal, namelijk door te assisteren bij de oprichting van de Vennootschap, tot aan de registratie bij de sociale zekerheid en andere bevoegde autoriteiten, als volgt:

 • Aanvragen en afgeven van Portugese belastingplichtigen bij de bevoegde autoriteiten
 • Het aanvragen en verkrijgen van het certificaat voor goedkeuring van de bedrijfsomvang en het certificaat voor naamreservering
 • Het verstrekken van een geregistreerd bedrijfsadres voor de registratie van het bedrijf in Portugal
 • Uitvoeren van alle vereiste processtappen om het bedrijf op te nemen in het register 
 • Het betalen van alle overheidskosten voor belastingbetalers-ID's, bedrijfsnaamreservering en bedrijfsregistratie

4.1.2. De maandelijkse omvang van de overeenkomst houdt in dat de dienstverlener de klant adviesdiensten verleent voor het beheer van zijn bedrijf in Portugal, namelijk door de volgende maandelijkse diensten te verlenen:

 • Het ontvangen van de e-mail van het bedrijf en het informeren van de klant over alle correspondentie (correspondentie wordt binnen 14 dagen na het scannen verwijderd)
 • Scannen en e-mailen van digitale kopieën van alle belangrijke correspondentie van het bedrijf

4.1.3. Staatsvergoeding die werd betaald bij de oprichting van het bedrijf kon niet worden terugbetaald, de terugbetaling kan alleen worden verstrekt op de verwerkingskosten.

Alle diensten worden geleverd voor particulieren en kunnen niet worden geleverd voor andere partijen. Alle facturen worden alleen op naam van de klant opgesteld en niet aan entiteiten.

4.2. NIF

De Klant wijst hierbij de Dienstverlener aan om zijn/haar belangen en belangen van zijn/haar familieleden te behartigen en om namens de Klant de nodige acties te ondernemen in het kader van de aanvraag van de Klant voor de overname van NIF (Número de Identificação Fiscal). De omvang van de werkzaamheden is als volgt:

 • Aanvragen en afgeven van Portugese belastingplichtigen bij de belasting- en douanedienst (Autoridade Tributária e Aduaneira") 
 • Terbeschikkingstelling van de lokale fiscaal vertegenwoordiger voor de periode van 1 jaar voor niet-ingezetenen.

4.2.1. De gebruiker ("Gebruiker") verklaart en bevestigt hierbij dat hij nooit een Número de Identificación Fiscal (NIF) of gelijkwaardig fiscaal identificatienummer heeft gehad, aangevraagd of toegewezen gekregen in het land waar hij woont of enig ander rechtsgebied.

4.2.2. De Gebruiker verklaart en bevestigt verder dat hij nooit een andere persoon, entiteit of derde partij heeft geautoriseerd, geïnstrueerd of toegestaan om namens hem of ten behoeve van hem een NIF- of gelijkwaardig fiscaal identificatienummer aan te vragen, te verkrijgen of te gebruiken.

4.2.3. De Gebruiker erkent dat het verstrekken van valse of misleidende informatie met betrekking tot zijn NIF-status kan leiden tot de beëindiging van zijn account, toegang tot diensten en/of andere toepasselijke sancties onder de wet- en regelgeving die het gebruik van dergelijke fiscale identificatienummers regelt.

4.2.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe e-residence.com onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als zijn NIF-status verandert of als hij zich bewust wordt van onnauwkeurigheden of weglatingen in de informatie die in deze sectie wordt verstrekt.

4.2.5. e-residence.com behoudt zich het recht voor om aanvullende documentatie of informatie van de Gebruiker te vragen om zijn NIF-status en naleving van deze algemene voorwaarden te verifiëren. Het niet verstrekken van dergelijke documentatie of informatie op verzoek kan leiden tot de beëindiging van het account van de Gebruiker en de toegang tot de diensten.

De kosten voor het aanvragen van uw NIF zijn inclusief een jaar (12 maanden) fiscale vertegenwoordiging. Aan het einde van dat jaar wordt uw fiscale vertegenwoordiging automatisch verlengd tegen een tarief van € 99/jaar en wordt deze van uw betaalkaart afgeschreven. U kunt deze service annuleren nadat u fiscaal inwoner van Portugal bent geworden en uw adres bij het belastingkantoor of een andere fiscaal vertegenwoordiger hebt gevonden en ons hierover op de hoogte stelt.

4.2.6. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat in het geval e-residence.com contact opneemt met het relevante belastingkantoor of de relevante belastingdienst, en wordt vastgesteld dat er al een NIF of gelijkwaardig fiscaal identificatienummer aan de Gebruiker is toegewezen, alle servicekosten die door de Gebruiker zijn betaald aan e-residence.com in verband met de aanvraag of hulp bij het verkrijgen van een NIF, als niet-restitueerbaar worden beschouwd.

4.2.7. De kosten voor het aanvragen van een wachtwoord via het NIF-aanvraagformulier bedragen € 10, na de eerste aanvraag van het formulier wordt voor elke volgende aanvraag voor het opnieuw instellen van het wachtwoord een verhoogde vergoeding van € 20 in rekening gebracht.

4.2.8. De leveringstermijn voor wachtwoorden is niet gegarandeerd en is onderhevig aan factoren die buiten de controle van e-residence.com liggen. Deze factoren kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de verwerkingstermijnen van belastingkantoren en postdiensten. Hoewel we er alles aan doen om een tijdige levering te garanderen, kunnen e-residence.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de ontvangst van wachtwoorden veroorzaakt door externe factoren.

4.3. NHR

De Klant wijst de Dienstverlener aan om zijn belangen en die van zijn gezinsleden te behartigen bij de aanvraag voor het verkrijgen van de NHR-belastingstatus (Non-Habitual Residents).

4.3.1. De Gebruiker bevestigt dat hij geen andere persoon, entiteit of derde partij heeft gemachtigd om namens hem de NHR-status aan te vragen of te verkrijgen.

4.3.2. De Gebruiker erkent dat het verstrekken van valse of misleidende informatie met betrekking tot zijn NHR-status kan leiden tot beëindiging van het account, verlies van toegang tot de service en juridische sancties.

4.3.3. e-residence.com kunt aanvullende documentatie opvragen om de NHR-status van de Gebruiker te verifiëren. Niet-naleving kan leiden tot beëindiging van het account en weigering van de service.

4.3.4. De kosten voor de aanvraag van CRUE via ons adres bedragen € 3000/jaar, niet-restitueerbaar na de aanvraag.

4.3.5. De CRUE-service omvat het plannen van afspraken, het opstellen van documenten en ondersteuning tijdens bezoeken aan het stadhuis.

4.3.6. Het opgegeven adres is uitsluitend bestemd voor correspondentie met CRUE en belastingdienst. Elk ander gebruik van dit adres is ongeoorloofd.

4.3.7. De Klant kan het adresabonnement opzeggen door een geüpdatet NIF met een nieuw adres te verstrekken via e-mail of WhatsApp.

4.4. NISS

De Klant wijst hierbij de Dienstverlener aan om zijn/haar belangen en belangen van zijn/haar familieleden te behartigen en om namens Cliënt de nodige handelingen te verrichten in de aanvraag van Cliënt voor de overname van NISS (Número de Identificação da Segurança Social). De omvang van de werkzaamheden is als volgt:

 • Het aanvragen en afgeven van een Portugees burgerservicenummer bij de sociale autoriteit ( Segurança Social" ).
4.4.1. De Gebruiker bevestigt dat hij geen andere persoon, entiteit of derde partij heeft gemachtigd om namens hem NISS aan te vragen of te verkrijgen.

4.5. Notaat van documenten

Wij bieden notariële diensten voor documenten aan, waaronder de certificering van documenten door een EU-notaris. Onze diensten zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw documenten correct notarieel worden bekrachtigd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.5.1. De geschatte doorlooptijd voor notariële diensten voor documenten is 24 uur. Deze schatting is gebaseerd op de beschikbaarheid van afspraken en exclusief vakantiedagen. Hoewel we ernaar streven om deze doorlooptijd te halen, kan deze niet worden gegarandeerd.

4.5.2. Vertragingen na de geschatte doorlooptijd vormen geen inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en zullen geen aanleiding geven tot terugbetaling of compensatie.

4.5.3. Wij garanderen dat door ons notarieel bekrachtigde documenten 100% in aanmerking komen in landen die deel uitmaken van het Verdrag van Den Haag.

4.5.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de specifieke vereisten van de overheidsinstanties in het land waar het document zal worden ingediend, te raadplegen om de naleving te garanderen.

4.5.5. Documenten die door een notaris in de EU via onze dienst zijn gewaarmerkt, kunnen binnen de Europese Unie zonder apostille worden aanvaard. De aanvaarding is echter onderworpen aan het oordeel van de ontvangende autoriteit.

4.5.6. De kosten voor onze notariële bekrachtiging bedragen € 100. Deze vergoeding is verschuldigd op het moment van de serviceaanvraag en moet worden betaald via de betaalmethoden die op ons platform zijn gespecificeerd.

4.5.7. Restitutie is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Restitutie is alleen mogelijk totdat het document digitaal naar de Klant is verzonden.
 • Zodra de klant een elektronische kopie van de notariële documenten heeft ontvangen, wordt het honorarium niet-restitueerbaar.
 

4.6. Bankrekening openen

De Klant wijst hierbij de Dienstverlener aan om zijn/haar belangen en belangen van zijn/haar gezinsleden te behartigen en om namens de Klant de nodige handelingen te verrichten bij de aanvraag van de Cliënt voor de open bankrekening. De omvang van de werkzaamheden is als volgt:

 • Het aanvragen en uitgeven van een bankrekening bij het bankfiliaal. 
 • De kosten van onze bankrekeningservice bedragen €300 (€500 – persoonlijk). Deze vergoeding bestaat uit 2 delen: 1) Proceskosten – €150 (€250) 2) Successiekosten – €150 (€250)
  Dit is exclusief een eerste storting of de maandelijkse kosten van de bank.
 • In geval van weigering door de bank of een verzoek tot terugbetaling door de klant, betalen wij 50% van de kosten van de dienst terug.
Doorlooptijd huidige bankrekening: 3-4 weken, doorlooptijd is geschatte tijd op basis van verstrekte documenten en niet gegarandeerd.
 
Onze doorlooptijd is een schatting, aangezien er dingen zijn waar we geen controle over hebben (bijv. internationale douane, verzendtijden en bankconformiteit). Wij kunnen niet garanderen dat uw bankrekening op een bepaalde datum wordt geopend.
E-residence is geen bank en kan de opening van uw rekening niet garanderen.
 

4.7. NIE

De Klant wijst hierbij de Dienstverlener aan om zijn/haar belangen en belangen van zijn/haar familieleden te behartigen en om namens de Klant de nodige acties te ondernemen in de aanvraag van de Klant voor de overname van NIE (Número de Identificación de Extranjeros). De omvang van de werkzaamheden is als volgt:

 • Aanvragen en afgeven van het Spaanse identificatienummer voor buitenlanders bij de politie
 • Documenten van klanten cirtify
 • Documentscan verkrijgen/per post verzenden (indien nodig) naar de klant
Huidige NIE-doorlooptijd: 14 dagen, doorlooptijd is geschatte tijd op basis van beschikbaarheid van afspraken en niet gegarandeerd.
 
Onze doorlooptijd is een schatting, aangezien er zaken zijn waar we geen controle over hebben (bijv. beschikbaarheid van afspraken). We kunnen niet garanderen dat uw NIE op een bepaalde datum wordt geopend. e-residence.com is geen politie en kan je dit niet garanderen.

4.7.1. De Gebruiker bevestigt dat hij geen andere persoon, entiteit of derde partij heeft gemachtigd om namens hem een NIE aan te vragen of te verkrijgen.
4.7.2. In geval van weigering door de politie, betalen wij 100% van de kosten van de dienst terug.
4.7.3. In geval van terugbetaling door het verzoek van de klant, betalen wij 50% van de kosten van de dienst terug.

4.8. NUSS

De Klant wijst hierbij de Dienstverlener aan om zijn/haar belangen en belangen van zijn/haar familieleden te behartigen en om namens Opdrachtgever de nodige acties te ondernemen in de aanvraag van Opdrachtgever voor de overname van NUSS (Número de la Seguridad Social). De omvang van de werkzaamheden is als volgt:

 • Het aanvragen en afgeven van een Portugees burgerservicenummer bij de sociale autoriteit ( "Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)").
4.8.1. De Gebruiker bevestigt dat hij geen andere persoon, entiteit of derde partij heeft gemachtigd om namens hem NUSS aan te vragen of te verkrijgen.

5. Verificatiebeleid
 
Bij e-residence.com implementeren we uitgebreide verificatieprocessen om de integriteit en veiligheid van onze diensten te waarborgen. Dit beleid is van toepassing op alle klanten die gebruik maken van een dienst die via ons platform wordt aangeboden. Hieronder vindt u een overzicht van onze aanpak voor het beheren van discrepanties en het detecteren van mogelijke fraude tijdens het verificatieproces:
 
5.1.1. Integriteitscontroles: We voeren grondige controles uit om frauduleuze patronen te identificeren, waaronder vervalste documenten of inconsistenties in ingediende informatie.
Identiteitsverificatie: Een mismatch tussen het livebeeld van een klant en het identiteitsbewijs met foto zal resulteren in een tijdelijke opschorting van de service in afwachting van aanvullende verificatie.
Gebruik van meerdere identiteiten: Het gebruik van een enkele selfie met verschillende ID's onder verschillende namen leidt tot denial of service.
Screening van fraudelijsten: Klanten die op een fraudelijst staan, komen niet in aanmerking voor onze diensten.
Authenticiteit van het document: Inzendingen die tekenen van wijziging vertonen door middel van bewerkingssoftware, worden automatisch geweigerd.
Gevolgen en naleving:
 
5.1.2. Weigering van de dienst: Mislukte verificatie om de genoemde redenen zal leiden tot weigering van de gevraagde dienst. Er kunnen vergoedingen worden ingehouden om de verwerkingskosten te dekken.
Samenwerking met autoriteiten: e-residence.com zet zich in voor naleving van de wet en zal samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken en aanpakken van frauduleuze of illegale activiteiten.
 
Dit beleid onderstreept de toewijding van e-residence.com aan het handhaven van een veilige en betrouwbare omgeving voor al onze klanten in verschillende diensten, inclusief maar niet beperkt tot notariële bekrachtiging van documenten. Onze verificatieprocessen zijn ontworpen om onze klanten en ons platform en overheidsinstellingen te beschermen tegen fraude en misbruik.
 

6. LOOPTIJD, KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

6.1. Duur van de Overeenkomst: Vanaf de Aanvangsdatum tot opzegging met voorafgaande kennisgeving van de Klant door het sturen van een officiële kennisgeving aan het Bedrijf via e-mail 1 maand voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst. Alle verplichtingen van de Partijen, met inbegrip van betalingsverplichtingen voor de Diensten, die reeds zijn geleverd tot de datum van beëindiging van de Overeenkomst, dienen volledig te worden nagekomen. 

6.2. Kosten voor Diensten: Als tegenprestatie voor de uitvoering van de Diensten, zal de Klant de Dienstverlener de kosten (de "Kosten") plus alle toepasselijke belastingen en heffingen betalen. 

7. RESTITUTIE BELEID

7.1. Aanbieder is ontheven van aansprakelijkheid voor elke tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de verplichtingen met betrekking tot alle diensten in geval van verzaking door de compliance-afdeling, relevante instelling.

7.2. In het geval dat een terugbetaling noodzakelijk of passend wordt geacht, zal e-residence.com de klant slechts een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de exacte betaling die de klant heeft gedaan voor de specifieke dienst in kwestie, zonder enig bijkomend percentage of compensatiekosten. Door gebruik te maken van onze diensten gaan klanten akkoord met deze terugbetalingsbeperking en erkennen ze dat ze niet in aanmerking komen voor verdere compensatie buiten het oorspronkelijke betalingsbedrag.

7.3. Dienstverlener is niet verplicht tot terugbetaling (de "Diensten") zoals gedefinieerd en beschreven in paragraaf "4.2.6.", "4.5.7.", "4.7.2.", "4.7.3.", "5.1.2.", "7.1"
 
7.4. De Dienstverlener betaalt alleen terug op dezelfde kaart als de klant die voor de aanvraag is gebruikt.
 

8. VERKLARINGEN EN GARANTIES

Elke Partij verklaart en garandeert dat vanaf de Ingangsdatum:

 • Het heeft alle noodzakelijke zakelijke macht en autoriteit om deze Overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, en de uitvoering en levering van deze Overeenkomst en de voltooiing van deze transacties die door deze Overeenkomst worden overwogen, zijn naar behoren geautoriseerd door alle noodzakelijke zakelijke acties van zijn kant;
 • Deze Overeenkomst vormt een wettelijke, geldige en bindende verplichting van een dergelijke Partij, die tegen haar afdwingbaar is in verband met de voorwaarden ervan;
 • De levering van diensten door de Tweede Partij zal worden uitgevoerd met volledige functionele en hiërarchische onafhankelijkheid ten opzichte van de Eerste Partij.
 • Dienstverlener zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot de levering van de Diensten en de Klant zal zich houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot de ontvangst van de Diensten. 

9. NALEVING VAN WETTEN

De Partijen zullen zich houden aan alle verplicht toepasselijke wet- en regelgeving en andere overheidsvereisten bij het nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 

10. VERTROUWELIJKHEID

10.1. Opdrachtgever en Dienstverlener komen overeen om geen informatie in verband met kosten, uitgaven, manieren van zakendoen of technieken aan derden bekend te maken, noch enige andere informatie of document ontvangen van de andere partij die schriftelijk als vertrouwelijk of als exclusief eigendom is aangemerkt, of anderszins is ontvangen onder omstandigheden waarin de ontvanger redelijkerwijs zou aannemen dat dergelijke informatie vertrouwelijk is, behalve aan personen, advocaten, werknemers, auditors, consultants, agenten, onderaannemers of andere personen met wie zij een vertrouwelijke relatie of overeenkomst hebben (gezamenlijk "Vertegenwoordigers").

10.2. Opdrachtgever en Dienstverlener zijn elk verantwoordelijk voor elke schending van de bepalingen van dit artikel door een van zijn respectievelijke Vertegenwoordigers. Behoudens het voorgaande mogen in geen geval vertrouwelijke informatie of documenten worden bekendgemaakt aan een derde, gelieerde onderneming of persoon die een concurrent van de andere partij is of kan zijn. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van twee (2) jaar na het verstrijken of voortijdig beëindigen van deze Overeenkomst zal elke Partij alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen die mogelijk zijn om openbaarmaking van genoemde vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan derden te voorkomen

11. Overmacht

11.1. De Partijen zijn ontheven van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de verplichtingen die hieruit voortvloeien, wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging voortvloeit uit of direct of indirect wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van de Partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, uitbarstingen, branden, overstromingen, oorlogen, burgerlijke of militaire onlusten, sabotage, terrorisme, epidemieën, rellen, onderbrekingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, computers (hardware of software) of communicatiediensten, DDoS-aanvallen. ongevallen, arbeidsconflicten, handelingen van een civiel- of militair gezag of overheidsmaatregelen) met dien verstande echter dat de partijen alles in het werk stellen om de uitvoering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te hervatten.

11.2. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, zal de Partij de andere Partij hiervan binnen 10 dagen op de hoogte stellen.

11.3. Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen aanhoudt, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. 

12. CONTRACTUELE GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging zullen door de Partijen door middel van onderhandelingen worden opgelost. 

12.2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Portugese recht van toepassing 

12.3. In het geval van onopgeloste geschillen met behulp van de klachtenprocedure, evenals in het geval van niet-reactie op de claim binnen de termijn die in deze Overeenkomst is gespecificeerd , worden alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst door de rechtbank beslecht.

13. SLOTBEPALINGEN

13.1. Door gebruik te maken van het Platform gaat de Klant akkoord met de Algemene Voorwaarden.

13.2. De eigenaar van de Website behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen om de Klant de diensten te leveren die in de Algemene Voorwaarden worden beschreven.

13.3. E-residence.com (de eigenaar van de website) behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen aan de Klant worden meegedeeld via e-mail of een kennisgeving op de Website.